Podmínky užití

Podmínky užití pro lidi

Na úvod

Regionální seznam zaměstnavatelů je pomocník při hledání zaměstnání v místě bydliště. Inzerují na něm firmy z okolí své pracovní pozice. Věříme, že vám bude náš seznam pracovních pozic dobře sloužit a najdete zde práci, o které byste se jinak nedozvěděli.

I. Jak užívat tyto stránky

Stránky používejte jako každé jiné internetové stránky. Berte z nich informace, oslovujte firmy, které nabízejí práci, nechte si zasílat nové pracovní pozice. Použití je pro vás zdarma. Jak se s firmou domluvíte, tak to bude; nijak do vaší vzájemné domluvy nezasahujeme. Firmy si spravují své inzeráty a informace ve svých profilech samy; vědí nejlépe, jakou práci nabízejí. Aktuálnost a pravdivost je na jejich odpovědnosti. 

II. Ochrana osobních údajů

Údaje, které k nám zadáte, předáme firmě, aby Vás mohla kontaktovat a domluvit se s vámi ohledně pracovní pozice.

Asi to není třeba zdůrazňovat, ale nezadávejte žádné citlivé údaje. Ne, že bychom si je po večerech četli, ale je lepší, když citlivé dokumenty pošlete firmě až poté, co si s ní jasně dohodnete, jak s nimi má zacházet.

Všechny zadané údaje máme uloženy v databázi na serverech u servisní společnosti Gdi, s.r.o. a u hostingového partnera, která je zabezpečena dle aktuálních standardů. Náš spolek žádná vaše data neukládá. Vybrali jsme dobré partnery, ale z úniků dat ve světě víme, že žádné zabezpečení není stoprocentní. Proto k nám nezadávejte žádné údaje, které by Vám mohly způsobit nějakou újmu.

Vámi zadané údaje nebudeme používat k jinému účelu, než k tomu, který přirozeně očekáváte. Tedy k tomu aby vás mohla kontaktovat firma, která nabízí práci.

III. Závěr

Nic není dokonalé, ani tyto stránky. Omluvte některé chyby, které průběžně opravujeme. Webová stránka není nikdy dokončenou stavbou. Pokud objevíte chybu, dejte nám prosím vědět.

 

Podmínky užití v právničtině

Podmínky pro přístup a užití webových stránek Práce TIŠNOV.cz

Provozovatelem stránek je zapsaný spolek Práce v místě bydliště z.s.

IČ: 19821484

Hybešova 598, Tišnov (dále jen „spolek“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Spolek provozuje internetovou platformu s přehledem nabídky pracovních míst na internetové stránce Práce TIŠNOV.cz (dále jen “Platforma”).
 2. Spolek poskytuje Platformu firmám, státním a příspěvkovým organizacím a jiným společnostem a podnikatelům (dále jen „Organizace“).
 3. Spolek všem Organizacím a agenturám zajišťuje jednotná pravidla a podmínky prezentace jejich pracovních nabídek.
 4. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Platformu (dále jen „Uživatel“) při každém přístupu na stránky Platformy, jakož i další související právní vztahy.
 5. Uživatel svým vstupem na Platformu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 6. Spolek může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Platformě, aby se s nimi mohl Uživatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Platformě.

II. Pravidla užití Platformy

 • Přístup a používání Platformy je pro uživatele hledající zaměstnání bezplatné. Uživatel však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Platformy (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 • Spolek poskytuje části Platformy Organizacím a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Organizacemi na Platforma. Spolek nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Platformě, které si vkládají Organizace na stránky samy, ani za případné nekalosoutežní jednání Organizací prostřednictvím Platformy. Texty, obrázky a materiály vkládají samy Organizace.
 • Spolek neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv třetích stran (fotografií, textů …) zveřejněných Organizací.
 • Spolek neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Platformě.
 • Spolek není účastníkem smluvních vztahů mezi Organizací a Uživatelem. Spolek nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích z výběru pracovní pozice na Platformě Uživatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s jednáním s Organizací.
 • Spolek nezaručuje nepřetržitý přístup na Platformu, ani nezaručuje bezpečnost Platformy, ačkoliv se o to všemi prostředky snaží. Spolek neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při užívání Platformy, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Platformě, škody způsobené nepřístupností, poruchou Platformy nebo počítačovými viry. Spolek neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Uživatele.
 • Kliknutím na některé odkazy na Platformě může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 • Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do systému Platformy, tj. pokusy o hacking a podobně.
 • Spolek si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Uživatele nebo Organizace na Platformu.

III. Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

A. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 • Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@gdi.cz
 • Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů portálu Platformy a jde o poptávky po zaměstnání (dále jen služby) a informace o zájemcích o zaměstnání.

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu Uživatel poskytl/a prostřednictvím Platformy formou poptávky po práci.

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  – zprostředkování práce mezi Uživatelem a Organizacemi registrovanými na platformě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení týkající se zaslané poptávky po práci) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  – souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  – oprávněný zájem na kontrole výsledku zpracování poptávky po práci Uživatele vůči Organizacím, kterým byla poptávka zaslána prostřednictvím Platformy.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
  – vyřízení poptávky po práci Uživatele a její předání Organizacím na platformě; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro získání práce; bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby Organizace reagovaly na poptávku práce od uživatele, o kterou Uživatel žádá prostřednictvím poptávkového formuláře.
  – vykazování úspěšnosti zveřejněných poptávek na Platformě, které mají Organizace k dispozici.
  – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:
  – po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky po práci (maximálně 1 rok)
  – po dobu nezbytnou k vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek po práci v průběhu času (nejdéle 15 let).
  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

E. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou Organizace, které si vybral Uživatel pro dodání nabídek práce 
 • Při provozu platformy využíváme statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
 • Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel
  – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  – právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále má Uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 • Odesláním poptávky po práci z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Uživatel se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky nebo hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

IV. Autorská práva

 • Spolek je správcem aplikace Platformy.
 • Platforma je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 • Fotografie, texty, a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Organizací a Organizace na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 • Obsah Platformy nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělil Spolek předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči Spolku prohlašuje, že:

 • je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 • se před zahájením užívání Platformy důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • veškeré údaje, které poskytuje jsou pravdivé, úplné a přesné,
 • nebude používat Platformu, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 • bude používat Platformu jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Spolku,
 • bude používat Platformu pouze v souladu s jejím určením.
 • Uživatel je povinen při užívání Platforma dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva spolek a Organizací, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  a) užívat Platforma v rozporu s těmito Podmínkami,
  b) komerčně využívat kterékoli části Platforma způsobem, který může poškodit spolek a/nebo Organizaci nebo ostatní Uživatele
  c) šířit nebo měnit grafické a textové materiály Organizací (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
  d) zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Platforma nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Platforma,
  e) používat takový software nebo postupy přístupu ke Platforma, které by mohly negativně ovlivnit provoz Platforma.
  f) zadávat do formulářů a jako přílohy přikládat tajné, soukromé a citlivé informace. Spolek nenese odpovědnost za další zpracování formulářových dat po jejich předání Organizaci.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem Platforma se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Platformy realizován.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Tišnově 1. 11. 2023

 

Spravujeme největší facebookovou skupinu s nabídkami práce na Tišnovsku. Pravidelně do ní přidáváme nové pracovní pozice v Tišnově a okolí. Připojte se ke skupině a Facebook vám naservíruje aktuální pracovní nabídky.
Facebooková skupina
s nabídkou práce

Práce v obcích na Tišnovsku

Členění nabídek práce dle skutečného místa výkonu zaměstnání v tišnovském regionu.

Brigády na Tišnovsku

Členění brigád dle skutečného místa výkonu v tišnovském regionu.

Práce pro specifické skupiny pracovníků

Nabídka pracovních míst pro specifické skupiny zaměstnanců, které mají určité časové, zdravotní či jazykové omezení.

Požadavky na práci

Nabídka zaměstnání pro pracovníky, kteří mají specifické požadavky na pracovní podmínky.

Články & zprávy

Představení zaměstnavatelů na Tišnovska, tipy na zajímavé pracovní pozice a příležitosti. Aktuality z tišnova a okolí. Zprávy a informace týkající se práce a zaměstnání.

Jak napsat motivační dopis

Všechny články, Rady a tipy

Jak napsat motivační dopis Motivační dopis se v posledních letech proměnil z rozsáhlých esejí ve zkrácený průvodní dopis. Jeho cílem...

Číst více >

Hledám novou práci

Všechny články, Rady a tipy

Hledám novou práci Hledání práce je často náročný a zdlouhavý proces, který vyžaduje mnoho kroků a úsilí. Uchazeči musí procházet...

Číst více >

Jak být nachystán na pohovor

Všechny články, Rady a tipy

Jak být nachystán na pohovor? Cílem pohovoru s personalisty je získat co nejvíce informací o vašich dovednostech, zkušenostech a hodnotách....

Číst více >

FB skupiny na Tišnovsku a Kuřimsku

Dění ve městě, Rady a tipy

Připojte se do regionálních FB skupin Nechcete aby vám utekly zajímavé pracovní příležitosti v regionu? Chcete něco prodat či nakoupit...

Číst více >

Proč pracovat pro Registr překladatelských firem?

Všechny články, Zajímavé pracovní příležitosti

Co je Registr překladatelských firem? Dnešní globálně propojený svět si vynucuje intenzivní komunikaci mezi firmami, institucemi i jednotlivci z různých...

Číst více >

Pomáhejte jazykovým školám s marketingem

Všechny články, Zajímavé pracovní příležitosti

Aby si studenti mohli pohodlně vybrat svůj kurz... V Tišnově funguje řada firem a projektů s celostátním rozsahem. Jedním z...

Číst více >

Tišnov – město jazyků

Všechny články, Zajímavé pracovní příležitosti, Dění ve městě, Rady a tipy

V Tišnově se zrodila řada aktivit, které mají celostátní dosah. Ať jsou to celorepubliková sportovní klání, mezinárodní mineralogická výstava nebo...

Číst více >
Nabídky práce v Tišnově

Nabídky práce na Tišnovsku. Přehled pracovních příležitostí pro všechny, kteří chtějí pracovat v místě bydliště. 

Kontaktujte nás

Práce v místě bydliště z.s.
zapsaný spolek
mistni-prace.webnode.cz
info@pracetisnov.cz